PTT ประชุมครูด้านการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2559

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

PTT ประชุมครูด้านการวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2559  ประชุมครูวัดผล 59


แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Posted by: | Posted on: มีนาคม 2, 2017

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   คลิกที่นี่


แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลางระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559

Posted by: | Posted on: มีนาคม 2, 2017

แบบบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559   คลิกที่นี่


คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 27, 2017

ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2560  คลิกที่นี่


คู่มือการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559

Posted by: | Posted on: กุมภาพันธ์ 16, 2017

คู่มือการทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง คู่มือข้อสอบกลาง ปีการศึกษา59 ดาวน์โหลดที่นี่