เอกสารประกอบการอบรมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 18, 2018

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 61 คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ”

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 4, 2018

ดาวน์โหลดเอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” คลิกที่นี่


การถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Posted by: | Posted on: เมษายน 27, 2018

การถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ    โรงเรียนบ้านสบลี   โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว


เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

Posted by: | Posted on: เมษายน 5, 2018

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดาวน์โหลดเครื่องมือ


แบบบันทึกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 คลิก link

Posted by: | Posted on: มีนาคม 6, 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBL7XBDuY5IfX7NbwtTjpFaR3DXhAvBM-za-iRzMKjbrhKpg/viewform