เกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 31, 2018

คู่มือประเมินห้องเรียน


คู่มือแนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 30, 2018

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา คลิกตามลิงค์นะคะ Chek Curriculum51


คำสั่ง สพฐ. เรื่องการปรับโครงสร้างเวลาเรียนฯ และ เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 25, 2018
⇒คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561  เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างวิชาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ชมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ย้อนหลัง

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 25, 2018

ชมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ย้อนหลัง  คลิกที่นี่


แบบตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรของสถานศึกษา

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 23, 2018

ดาวน์โหลด แบบตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรของสถานศึกษา  แบบตรวจหลักสูตรสถานศึกษา

ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย แบบตรวจสอบหลักสูตรปฐมวัย