powerpoint นำเสนอวิทยาการคำนวณ

Posted by: | Posted on: มกราคม 17, 2019

powerpoint นำเสนอวิทยาการคำนวณ  17-1-62 ดาวน์โหลดตามลิงค์  นำเสนอวิทยาการคำนวณ


แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561

Posted by: | Posted on: พฤศจิกายน 15, 2018

แบบสำรวจข้อมูลข้อสอบปลายปี ปีกศ.2561


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 3, 2018

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

–> ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561

–> มาตรฐานการศึกษาใหม่พื้นฐาน ปฐมวัย3มฐ.

–> แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561


แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 30, 2018

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย  คลิกที่นี่


แผนการยกระดับการทดสอบ O-NET ปีกศ.2561

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 31, 2018

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ป.6 ปีกศ.2561

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ม.3 ปีกศ.2561