ปพ.5 ศน.นพดล

Posted by: | Posted on: มีนาคม 20, 2017

ปพ. 5 ศน.นพดล  ดาวน์โหลดที่นี่

One Comment to ปพ.5 ศน.นพดล

 1. ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว
  ชื่อผู้ศึกษา : นายศราวุธ เจมิวัง
  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  ปีที่ดำเนินการ : ปีการศึกษา 2559

  บทคัดย่อ
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อรายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบ One-GroupPretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Ó) การศึกษาปรากฏผลดังนี้
  ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 85.39/81.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการจำแนกชนิด และหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด

ส่งความเห็นที่ เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ ยกเลิกการตอบ

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>