เมษายน, 2018

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: เมษายน 27, 2018

การถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ    โรงเรียนบ้านสบลี   โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว

Posted by: | Posted on: เมษายน 5, 2018

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดาวน์โหลดเครื่องมือ