เมษายน, 2017

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: เมษายน 10, 2017

การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ”Thailand ICT Youth Challenge 2017″

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2017″  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกได้อย่างเต็มที่ กำหนดการประกวดเป็น 3 ระดับ  กำหนดให้ 1 ทีมนักเรียนไม่เกิน 2 คน ครูที่ปรึกษา 1 คน และกำหนดหัวข้อในการประกวด ดังนี้
1. ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นโปรแกรมเพาเวอร์พอยด์ หัวข้อ “วิถีโลก  วิถีไทย”
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เมื่อดิจิทัลครองโลก”
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thictyouth.com   Facebook: thictyouth

กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
- จัดส่งผลงานเข้าประกวด    :  1 พ.ค.-30 ก.ค. 2560
- ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่  www.thictyouth.com   :  30  สิงหาคม  2560
- เข้าร่วมค่ายเยาวชน ที่ สถาบันวิชาการ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา  : 8-10 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล  :  ธันวาคม  2560 – มกราคม 2561

 

Posted by: | Posted on: เมษายน 10, 2017

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ Innovative school summit 2017

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมนาฯ Innovative school summit 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน  2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์  ห้องวายุภักษ์  2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอมเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายการอบรมรมสัมมนาจากต้นสังกัด  สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่นางธัญญา  สิมมาวัตร  โทร  026617750 ต่อ 223   222  215  และ 221  อีเมลล์ tanya@absolutealliances.com และ info@absolutealliances.com