พฤษภาคม, 2016

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 31, 2016

นวัตกรรมภาษาอังกฤษ

นวัตกรรมภาษาอังกฤษ

Topic 1 Myself Topic 2 My Family Topic 3 Topic 4 Topic 5 Sports Topic 6 Topic 7 Topic 8 Topic 9 Topic 10 Topic 11 ตอนที่ 2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 23, 2016

แบบกรอกคะแนนการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6

ดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนการคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6  คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 7, 2016

รายงานผลการนิเทศเพื่อพัฒนาครูในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ชุดฝึกอบรมสำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

บทคัดย่อ

                         รายงานการนิเทศครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ เรื่องการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ก่อน และหลังการใช้ชุดฝึกอบรม 3)เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ชุดฝึกอบรม  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  ปีการศึกษา 2558 โดยการรับสมัครจำนวน 30 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนกับครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 315 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring  2) แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  จำนวน 1 ฉบับ  3) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน
มีลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ  1 ฉบับ  4) แบบบันทึกการนิเทศติดตามผลการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ  5) แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring และการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  1 ฉบับ  6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 1 ฉบับ  สถิติที่ใช้ได้แก่  1) หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  2) หาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของของแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของครูในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้เทคนิคกลุ่มสูง กลุ่มต่ำ (เทคนิค 25%)  3) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบของครูในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ K-R 20 4)หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจ ด้วยวิธีการหาความคงที่ภายในจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค  5) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ที่มีต่อชุดฝึกอบรมเรื่อง การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring และความพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมภายหลังจากการเรียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้สร้างขึ้น  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

  1. ผลการประเมินโครงสร้างและกิจกรรมชุดฝึกอบรมทั้ง 5 หน่วย ประกอบด้วยหน่วยที่ 1 : ความสำคัญและการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หน่วยที่ 2 : การใช้งานโปรแกรม Photoscape  หน่วยที่ 3 : การใช้งานโปรแกรม Audacity  หน่วยที่ 4 : การใช้งาน Microsoft Office PowerPoint  หน่วยที่ 5 : การใช้งานโปรแกรม iSpring มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทุกข้อรายการประเมิน  เมื่อนำไปหาประสิทธิภาพโดย ไปทดลองใช้กับกลุ่มภาคสนาม  มีค่า E1/E2 เท่ากับ  82.86 /80.56  นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย มีค่า E1/E เท่ากับ 83.58/82.22 แสดงว่าชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. สรุปผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 13.57 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 24.17 คะแนน โดยมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนเพิ่มขึ้น 10.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.13
  3. สรุปผลการพัฒนาครูในการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring โดยใช้ชุดฝึกอบรม พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  เมื่อพิจารณารายข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เมื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring และการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ สำหรับความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ ชุดฝึกอบรมเล่มนี้มีการเรียบเรียงเนื้อหาที่เป็นขั้นตอน ชุดฝึกอบรมเล่มนี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในปัจจุบัน ชุดฝึกอบรมเล่มนี้มีการนำเสนอด้วยการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการอ่าน และทำความเข้าใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 4.50 และ 4.47 ตามลำดับ สำหรับความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ในภาพรวม มีความ
พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 เมื่อพิจารณารายข้อรายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับ คือ  บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานนิเทศ การส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจ ยกย่องให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ  การให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ปัญหาในด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97  4.87 และ 4.83  ตามลำดับ

เมื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81  โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นเมื่อได้เรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring   การเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น  นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ด้วย iSpring ที่ครูนำมาใช้สอน และครูใช้สื่อได้ตรงตามเนื้อหาที่สอนได้อย่างเหมาะสม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98  2.94 และ 2.90 ตามลำดับ