ตุลาคม, 2014

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: ตุลาคม 26, 2014

ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้backward Design

ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้backward Design  ฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้BWD

Posted by: | Posted on: ตุลาคม 8, 2014

มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ในการสอบ O-NET

ดาวน์โหลด มาตรฐานและตัวชี้วัดสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ในการสอบ O-NET  ดาวน์โหลด มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกล่มสาระ เพือ ONET