สิงหาคม, 2014

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: สิงหาคม 27, 2014

การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น

     แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผ่านระบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2557 ภายในวันที่  15  กันยายน  2557
 
Posted by: | Posted on: สิงหาคม 8, 2014

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์  http://www.nsm.or.th/nst2014

12