กรกฎาคม, 2014

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 10, 2014

ผลการคัดเลือกวิธีสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นฐาน ปีการศึกษา 2556

สืบเนื่องจากการออกนิเทศติดตามการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 และให้คุณครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่งรายงานวิธีสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นฐานในเดือนมีนาคม 2557 โดยมีคุณครูส่งผลงานจำนวน  12  ท่าน และมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน  5  ท่าน  รายนามดังนี้

1. นางจันทร์สุดา  เป็งวงศ์  โรงเรียนปลายนาวิทยา

2. นางอรุณี  เตวิรัตน์  โรงเรียนบ้านเฮี้ย

3. นางสาวสุริสา  อินอุด  โรงเรียนบ้านนาไหม้

4. นางประนอม  พรมรัมย์  โรงเรียนบ้านทุ่งปง

5. นายบัณฑิต  มีคุณ  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน-ทุ่งสะแกง

สำหรับเกียรติบัตรอยู่ระหว่างการจัดส่งค่ะ…..

 

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 8, 2014

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูชั้น ป. 1 และ ป.2ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

ขอความอนุเคราะห์คุณครูประจำชั้นป. 1 และ ป.2 กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบในการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่โรงเรียนสอนเวียนให้คัดเลือกตัวแทนเพียงชัั้นละ 1 คนเป็นผู้กรอกข้อมูล  หรือในกรณีที่่สอบควบชั้นให้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยกรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือแถบเมนูด้านบนค่ะ

กรอกแบบสอบถามคลิกที่นี่ –> tablet-otpc-otpchelp3