ข่าวประชาสัมพันธ์

now browsing by category

 
Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 25, 2018

คำสั่ง สพฐ. เรื่องการปรับโครงสร้างเวลาเรียนฯ และ เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

⇒คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561  เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 922/2561 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างวิชาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 25, 2018

ชมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ย้อนหลัง

ชมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ย้อนหลัง  คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 23, 2018

แบบตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรของสถานศึกษา

ดาวน์โหลด แบบตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรของสถานศึกษา  แบบตรวจหลักสูตรสถานศึกษา

ดาวน์โหลดแบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย แบบตรวจสอบหลักสูตรปฐมวัย

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 18, 2018

คำอธิบายรายวิชา คณิต วิทย์ หลักสูตรสถานศึกษา’61 ตามหลักสูตรแกนกลาง’51

ดาวน์โหลดคำอธิบายรายวิชา คณิต วิทย์ หลักสูตร ใหม่ คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 18, 2018

เอกสารประกอบการอบรมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 61 คลิกที่นี่