Archives

now browsing by author

 
Posted by: | Posted on: ตุลาคม 3, 2018

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

–> ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประกัน2561

–> มาตรฐานการศึกษาใหม่พื้นฐาน ปฐมวัย3มฐ.

–> แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา2561

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 30, 2018

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมเว็บไซต์ลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย  คลิกที่นี่

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 31, 2018

แผนการยกระดับการทดสอบ O-NET ปีกศ.2561

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ป.6 ปีกศ.2561

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ชั้น ม.3 ปีกศ.2561

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 20, 2018

ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลด รายงานผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีงบประมาณ 2560 ตามลิงค์ ผลสังเคราะห์SAR

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 30, 2018

เครื่องมือนิเทศ ประเมิน การจัดการศึกษาทางไกล

เครื่องมือนิเทศ ประเมิน การจัดการศึกษาทางไกลโดยโรงเรียนขนาดเล็กใช้เครืองมือนิเทศการจัดการศึกษาทางไกล   โรงเรียนขนาดกลางนักเรียนเกิน 120 ใช้เครื่องมือประเมิน DLIT   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่   เครื่องมือนิเทศDLTV   แบบประเมินDLIT