ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


ประชาสัมพันธ์รูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (Lampang3 Quality Model)

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 29, 2015

Best Practices รูปแบบการนิเทศLampang 3 Quality Model


เอกสาร ปพ.5 ที่มีนักเรียน 40 คน ระดับประถมและมัธยม

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 15, 2015

เอกสาร ปพ.5 ที่มีนักเรียน 40 คน ระดับประถมและมัธยม ทั้งบูรณาการ การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทั้งแบบไม่บูรณาการ คลิกดาวน์โหลดที่นี่


ประชาสัมพันธ์โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 9, 2015

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้(สอร.) ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการRead Thailand : อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญมายุครบ 60 พรรษา ใน ปี 2558 สำหรับโรงเรียนที่่มีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่ www.readthailand.com


เครื่องมือติดตามตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3และปฏิทินติดตาม ภาคเรียนที่ 1/2558

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 4, 2015

ดาวน์โหลดเครื่องมือติดตามตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 คลิกตามลิงค์ค่ะ เครื่องมือติดตามตรวจสอบภายในสถานศึกษา

ดาวน์โหลดปฏิทินติดตามตรวจสอบฯ ตามลิงค์ค่ะ      อำเภอแจ้ห่ม    อำเภอเมืองปาน   อำเภอวังเหนือ


ตารางวิเคราะห์ NT O-NET และแผนยกระดับ

Posted by: | Posted on: พฤษภาคม 27, 2015

ดาวน์โหลลดตารางวิเคราะห์ NT O-NET และแผนยกระดับคลิกที่นี่