ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ

Posted by: | Posted on: มีนาคม 28, 2014


ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557

Posted by: | Posted on: สิงหาคม 8, 2014

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์  http://www.nsm.or.th/nst2014

12


ผลการคัดเลือกวิธีสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นฐาน ปีการศึกษา 2556

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 10, 2014

สืบเนื่องจากการออกนิเทศติดตามการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาในการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556 และให้คุณครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่งรายงานวิธีสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็นฐานในเดือนมีนาคม 2557 โดยมีคุณครูส่งผลงานจำนวน  12  ท่าน และมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน  5  ท่าน  รายนามดังนี้

1. นางจันทร์สุดา  เป็งวงศ์  โรงเรียนปลายนาวิทยา

2. นางอรุณี  เตวิรัตน์  โรงเรียนบ้านเฮี้ย

3. นางสาวสุริสา  อินอุด  โรงเรียนบ้านนาไหม้

4. นางประนอม  พรมรัมย์  โรงเรียนบ้านทุ่งปง

5. นายบัณฑิต  มีคุณ  โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน-ทุ่งสะแกง

สำหรับเกียรติบัตรอยู่ระหว่างการจัดส่งค่ะ…..

 


แบบสอบถามความพึงพอใจของครูชั้น ป. 1 และ ป.2ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

Posted by: | Posted on: กรกฎาคม 8, 2014

ขอความอนุเคราะห์คุณครูประจำชั้นป. 1 และ ป.2 กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบในการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในกรณีที่โรงเรียนสอนเวียนให้คัดเลือกตัวแทนเพียงชัั้นละ 1 คนเป็นผู้กรอกข้อมูล  หรือในกรณีที่่สอบควบชั้นให้กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยกรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือแถบเมนูด้านบนค่ะ

กรอกแบบสอบถามคลิกที่นี่ –> tablet-otpc-otpchelp3


แบบเก็บข้อมูลด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 24, 2014

ดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูลด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการตามลิงค์ค่ะ  แบบเก็บข้อมูล

 


ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557

Posted by: | Posted on: มิถุนายน 19, 2014

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 ตามลิงค์ค่ะ